ປະຫວັດຄວາມເປັນມາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລາວ

ເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ.ໃນອານາຄົດຄາດຈະມີເຍົາວະຊົນໝຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຮູ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຂາກ່ຽວກັບການກະເສດແລະທາງພວກເຮົາກໍ່ຈະກະກຽມຮັບມືເພືອຝຶກອົບຮົມບຳລຸງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມຸ່ງຫວັງ

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເອົາທັກສະ,ຝີມື,ເທັກນິກວິທະຍາສາດ,ວັດທະນະທຳຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອມານຳໃຊ້ແລະພັດທະນາປະເທດຂອງຕົນ