ສະບາຍດີຂ້ອຍເປັນພະນັກງານບໍລິສັດເອັນເອັມເອັສ ລາວຈຳກັດ ຮູ້ສືກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບເພີ່ນ