ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ໜ້າວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງ…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ System Engineer 1 ຕໍາແໜ່ງ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ System Engineer 1 ຕໍາແໜ່ງ (ໜ້າວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4…

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດສິນເຊື່ອຍີ່ປຸ່ນເປີດໃໝ່ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ລ່າມແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ໜ້າວຽກ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກງານ-25-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4…

ບໍລິສັດການຄ້າ (Trading Company) ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ບໍລິຫານຫ້ອງການທົ່ວໄປ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ບໍລິສັດການຄ້າ (Trading Company) ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ບໍລິຫານຫ້ອງການທົ່ວໄປ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າວຽກ ໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ https://www.nmslao.com/…/Register-JPNMS2021-1-1-1.pdf… 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ ໃຫ້ສົ່ງເອກະສານເປັນ File PDF) ——————– ສະຖານທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໄຕ້,…

ບໍລິສັດໄອທີ (IT Company) ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດໄອທີ (IT Company) ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ 1. ຫົວໜ້າວິສະວະກອນໄອທີ (Chief Engineer) 1 ຕໍາແໜ່ງ 2. ພະນັກງານວິສະວະກອນໄອທີ (Engineer Staff) 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– ເອກະສານສະໝັກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ https://www.nmslao.com/…/Register-JPNMS2021-1-1-1.pdf… 2. ຮູບ 3×4 = 1 ໃບ (ຕິດໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ) 3. Curriculum Vitae & Cover letter 4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ກ໋ອບປີ້) 5. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 6. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ) ——————– ສາມາດຍື່ນເອກະສານທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານທາງອີເມວ info@nmslao.com (ສະເພາະທາງອີເມວ…

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ) 2. ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 3. ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 4. ບໍລິການລູກຄ້າ 2 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 5. ພະນັກງານຂາຍ 3 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) (ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– *ເອກະສານສະໝັກ 1. Curriculum Vitae & Cover letter 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໃບຜ່ານງານ…

ຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ #ບັນຊີ (ວຽກໂຄງກການຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ສັນຍາເຮັດວຽກແມ່ນ3 ປີເຄີ່ງ ) ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ລາຍລະອຽດແລະເງື່ອນໄຂ ອ່ານໃນຮູບ . ປລ ກະລຸນາປະກອບເອກະສານຍືນດ້ວຍໂຕທ່ານເອງທີ່ບໍລິສັດເອັນເອັມເອັສລາວ ຖ້າຍືນທາງເມລໃຫ້ info@nmslao.com ຮັບເອກະສານເປັນ File PDF ເທົ່ານັ້ນ (No JPG ຫຼຶໄຟລຮູບ) ————————————— ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນໃຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ Google Map: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00) 021 316703 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

ຮັບສະໝັກວະສະວະກອນຄຸມງາມ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ #ວິສະວະກອນຄຸມງາມ (ວຽກໂຄງກການຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ສັນຍາເຮັດວຽກແມ່ນ3 ປີເຄີ່ງ ) ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ລາຍລະອຽດແລະເງື່ອນໄຂ ອ່ານໃນຮູບ . ປລ ກະລຸນາປະກອບເອກະສານຍືນດ້ວຍໂຕທ່ານເອງທີ່ບໍລິສັດເອັນເອັມເອັສລາວ ຖ້າຍືນທາງເມລໃຫ້ info@nmslao.com ຮັບເອກະສານເປັນ File PDF ເທົ່ານັ້ນ (No JPG ຫຼຶໄຟລຮູບ) ————————————— ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນໃຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ Google Map: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00) 021 316703 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)

Direct Sale Manager 1 Position

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 1 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດງານ ແລະ ເງືອນໄຂ ແມ່ນອ່ານໃນຮູບດ້ານລຸ່ມ ຫຼຶ ໂທ 021316703 *Direct Sale Manager 1 Position —————————————— ລາຍລະອຽດງານ ແລະ ເງືອນໄຂ ແມ່ນອ່ານໃນຮູບດ້ານລຸ່ມ *ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ຕ້ອງປະກອບມາຍືນ 1. CV and Cover letter (only English) 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໃບຜ່ານງານ (ກ໋ອບປີ້) ————— ສາມາດຍື່ນເອກະສານທິ່ Email ຫຼື້ ເຂົາມາຍືນ ທີ່ບໍລິສັດ ເອັນເອັມເອັສ…

Finance 2 Position

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ #ເປີດຮັບຟອມຮອດວັນທີ 23/8/21 # . ເຮັດວຽກ ຈັນຫາສຸກ (ເສົາເຄິງມື້) 8:00-17:00 ລາຍລະອຽດງານ ແລະ ເງືອນໄຂ ແມ່ນອ່ານໃນຮູບດ້ານລຸ່ມ *ເອກະສານສະໝັກ ທີ່ຕ້ອງປະກອບມາຍືນ (ເອກະສານຕ້ອງຄົບຕາມທີ່ລະບຸໄວ້) 1. Cover letter ( ເປັນພາສາ English ຖ້າຕຳແໜ່ງທີ່ລະບຸໄດ້ພາສາ) 2. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. ແບບຟອມບໍລິສັດ ແລະ ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ (ເພື່ອຕິດແບບຟອມບໍລິສັດ) ດາວໂຫຼດແບບຟອມ bit.ly/3lEc2AP 4. ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໃບຜ່ານງານ (ກ໋ອບປີ້) ປລ ກະລຸນາປະກອບເອກະສານຍືນດ້ວຍໂຕທ່າເອງທີ່ບໍລິສັດເອັນເອັມເອັສ ຖ້າຍືນທາງເມລໃຫ້ info@nmslao.com ຮັບເອກະສານເປັນ File PDF…