ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ ເພດຍິງ 10 ຄົນ

ຮັບສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ ເພດຊາຍ 10 ຄົນ ເພດຍິງ 10 ຄົນ ——————– – ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 15.000.000 ກີບ – ໜ້າວຽກ: ສາຍໂຮງງານຫຼອມໂລຫະ – ເພດ: ຍິງ – ຊາຍ – ອາຍຸ: 18 – 30 ປີ – ລວງສູງ 155 cm ຂຶ້ນໄປ – ການສຶກສາ: ຈົບມັດທະຍົມປາຍ ຂຶ້ນໄປ – ເຮັດວຽກເປັນກະ (ມີທັງກະເດິກ) – ສຳພາດວັນທີ 20/4/2023 ——————– ເອກະສານສະໝັກວຽກ: 1. ແບບຟອມສະໝັກ (ດາວໂຫລດຢູ່ລຸ່ມ ຫຼື ມາເອົາຢູ່ບໍລິສັດ) ດາວໂຫລດ: https://www.nmslao.com/wp-content/uploads/2022/07/ແບບຟອມສະໝັກໄປຍີ່ປຸ່ນ-8-7-2022.pdf 2. ຮູບ 3×4…