ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ) 2. ພະນັກງານບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 3. ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 4. ບໍລິການລູກຄ້າ 2 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) 5. ພະນັກງານຂາຍ 3 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຍິງ) (ເງື່ອນໄຂແຕ່ລະຕຳແໜ່ງໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດຢູ່ໃນຮູບ) ——————– *ເອກະສານສະໝັກ 1. Curriculum Vitae & Cover letter 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) 5. ໃບຜ່ານງານ…