Japanese teacher 1 Position

ປະກອບເອກະສານຍືນທີ່ບໍລິສັດ NMS Lao *ເອກະສານສະໝັກ 1. ຊິວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ຂຽນດ້ວຍໂຕເອງ) 2. *ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ສຳເນົາ) 3. *ຮູບ 3*4 = 1 ໃບ 4. ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ (ກ໋ອບປີ້) ທີ່ບ້ານໂພນສະຫວັນໄຕ້, ຮ່ອມ 4 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ວຽງຈັນ Google Map: https://goo.gl/maps/LX5JTAxuHT8ZyGbk8 021 316704 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00) 021 316703 (ຕິດຕໍ່ໂມງລັດຖະການ 9:00-12:00 13:00-16:00)